دوشنبه 28 بهمن 1398  23:49
منو / Menu

تایلوکات 100(تایلوزین فسفات 10%)

اطلاعات تماس شرکت تولید/وارد کننده

تایلو کات 100(تایلوزین فسفات 10%)

موارد مصرف

برای جوجه های گوشتی و پولت تخم گذار در جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای تنفسی(CRD) ناشی از مایکوپلاسما و افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی.

برای مرغ های تخم گذار در جهت کنترل سطح MGو MSدر گله و بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش میزان تخم گذاری.محصولات مشابه